Very Low Cost dsPIC30F4011 Base BoardVery Low Cost dsPIC30F4011 Base Board
รหัสสินค้า: EETT024


850.00 บาท
แจ้งเตือนฉัน! สินค้าหมด

ET-BASE dsPIC30F4011 เป็นบอร์ดใหม่ตระกูล dsPIC30F โดยเลือกใช้ dsPIC รุ่น 40 PIN เบอร์ dsPIC30F4011 ซึ่งเป็น MCU ใช้การประมวลผล ข้อมูลในแบบ 16 BIT จากบริษัท MICROCHIPS มีจุดเด่นในด้านของความสามารถ ในการประมวลผลข้อมูลสัญญาณแบบดิจิตอล โดยโครงสร้างภายใน MCU จะเป็นการผสมผสานระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) และวงจร DSP รวม เข้าไว้ด้วยกัน